ŠTEFKA KORDEŠ otvoritev razstave v ZIMZELENU ( 12.2.2019 )
ŠTEFKA KORDEŠ otvoritev razstave v ZIMZELENU