Števec obiskov

danes danes 0
včeraj včeraj 14
ta mesec ta mesec 229
skupaj skupaj 48810

Naključne slike
Kontaktni podatki


Društvo šaleških likovnikov
Titov trg 4
3320 Velenje
Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov

 
PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI ČLANOV DRUŠTVA ŠALEŠKIH LIKOVNIKOV


Na podlagi 13, 17., 20. in 21. členov statuta je bil na izredni skupščini dne 3.5.2019 sprejet


P R A V I L N I K O D I S C I P L I N S K I O D G O V O R N O S T I Č L A N O V
Društva šaleških likovnikov


I.SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov Društva šaleških likovnikov ureja razmerja, ki nastajajo med člani društva, društvom in njegovimi organi. Pravilnik zagotavlja nemoteno delovanje društva ter ravnanje disciplinskih organov v skladu z načelom pravičnosti.

Pravilnik ureja vlogo disciplinskih organov, disciplinski postopek, disciplinske ukrepe in rešitve.

2.člen

Pravilnik o disciplinski odgovornosti velja za vse člane društva.

3.člen

Ta pravilnik se uporablja tudi takrat, kadar so kršitve in sankcije teh kršitev določene v drugih aktih društva.

4.člen

Disciplinska komisija opravlja naslednje naloge:
- vodenje disciplinskega postopka zoper člane društva in izrekanje kazni na podlagi določil tega pravilnika,
- izmed sebe voli in razrešuje predsednika disciplinske komisije,
- sprejema sklepe za uresničevanje nalog in aktov, ki opredeljujejo delovanje disciplinske komisije,
- po potrebi poroča skupščini društva o svojem delu,
- pripravlja dokumente, ki opredeljujejo disciplinske prekrške in kazni,
- skrbi za informiranost članov o njihovi disciplinski odgovornosti in kaznih za morebitne kršitve,
- opravljanje nalog v skladu s sprejetimi splošnimi akti.

S svojim vedenjem so člani disciplinske komisije dolžni dajati zgled članom društva
5.člen

Katera dejstva štejejo za dokazana, odloči disciplinski organ po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka.

6.člen

Ukrepe je možne izreči samo za kršitve, ki so predhodno določene s tem pravilnikom ali drugimi akti društva.

Ukrepe je možno izreči članom samo pod pogojem, da je ugotovljena njihova disciplinska odgovornost.

II.DISCIPLINSKI ORGAN

7.člen

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo voli in imenuje skupščina društva za dobo 4 (štirih) let. Sestavljajo jo 3 (trije) člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

Komisija se sestaja po potrebi na pisno zahtevo članov in organov društva. Skliče jo predsednik disciplinske komisije.

Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah kot organ I. stopnje. O pritožbah na odločitev disciplinske komisije odloča skupščina društva, kot organ II. stopnje.

Predsednik disciplinske komisije predstavlja in vodi delo komisije:
- sklicuje in vodi seje disciplinske komisije,
- podpisuje akte, ki jih sprejema disciplinska komisija,
- skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
- skrbi za izvajanje tega pravilnika,
- opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom in drugimi akti društva.

Za nadomeščanje med odsotnostjo predsednik disciplinske komisije pooblasti člana disciplinske komisije.

8.člen

Disciplinska komisija o svojem delu vodi zapisnike. Zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji in glavne podatke o delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo, z imeni govornikov, o sklepih, ki so bili na seji sprejeti in o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisniku je potrebno priložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oz. obravnavano na seji. Sprejeti zapisnik podpiše


predsednik disciplinske komisije. Za zapisnike in njihovo arhiviranje skrbi izvršni odbor društva.

III.DISCIPLINSKI POSTOPEK

9.člen Predlog za uvedbo disciplinskega postopka
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka se vloži pisno (naslovljeno na disciplinsko komisijo) ali ustno na zapisnik na seji izvršnega odbora društva. Predlog mora biti razumljiv in mora obsegati vse, kar je potrebno za obravnavo, predvsem pa: ime in priimek domnevnega kršitelja, čas in kraj domnevne kršitve, opis kršitve, dokaze o kršitvi in podatke o vlagatelju.

Predlog za uvedbo postopka lahko poda vsak član društva ali vsakdo, ki je za kršitev izvedel. Predlog poda na način, opisan v prvem odstavku tega člena.

V primeru, da organ predloga ne sprejme, je dolžan članu društva, ki je dal predlog, obrazložiti razloge, zaradi katerih je predlog zavrnil.

Postopek se začne s prvim zasedanjem komisije, ki se mora začeti v roku 3 (treh) mesecev od prejetega predloga.

10.člen

Disciplinska komisija lahko pred odločitvijo o predlogu oz. odločitvijo o uvedbi disciplinskega postopka po uradni dolžnosti, opravi posamezna pripravljalna dejanja po 11. členu tega pravilnika.

Nepopoln ali pomanjkljiv predlog, ki ni bil pravočasno dopolnjen ali popravljen, lahko disciplinska komisija s sklepom zavrže, neutemeljen predlog prav tako s pisnim sklepom zavrne.

Če je predlog utemeljen, predsednik disciplinske komisije uvede disciplinski postopek proti domnevnemu kršitelju s pisnim sklepom, ki mora vsebovati podatke iz 1. odstavka 9. člena tega pravilnika, pravno opredelitev kršitve ter obrazložitev.

Sklep se pošlje predlagatelju in izvršnemu odboru društva.

11.člen

Pripravljalni postopek

Sklep disciplinske komisije o uvedbi disciplinskega postopka se pošlje članu, proti kateremu je uveden postopek s pozivom, da v 8 (osmih) dneh pisno odgovori na navedbe v sklepu. Po prejemu odgovora ali po preteku roka za odgovor, predsednik


disciplinske komisije po potrebi opravi posamezna pripravljalna dejanja, s katerimi zbere dodatne dokaze in priskrbi podatke in listine, potrebne za izvedbo postopka.

V okviru pripravljalnih dejanj lahko predsednik disciplinske komisije pridobi dodatna poročila, mnenja, izjave in druge dokumente, ki lahko razjasnijo okoliščine primera.

Če je potrebno v okviru pripravljalnega postopka izpeljati še kakšen drug postopek, ki bi pripomogel k razjasnitvi primera, se ta izpelje v tej fazi.

Po opravljenem pripravljalnem postopku lahko predsednik disciplinske komisije:
- spremeni ali dopolni sklep o uvedbi disciplinskega postopka,
- razveljavi sklep o uvedbi disciplinskega postopka in predlog zavrne.

Sklep iz prejšnjega odstavka mora obrazložiti razloge, ki so podlaga za odločitev.

12.člen

Disciplinska komisija zaseda v senatu 3 (treh) članov. Zasedanje vodi predsednik disciplinske komisije. Disciplinska komisija odločitve sprejema z večino glasov.

13.člen

V kolikor obstaja konflikt interesov med člani disciplinske komisije glede obravnavanega primera, se morejo ti člani iz postopka sami izločiti ter predati zadevo izvoljenim namestnikom.

Člana disciplinske komisije izloči nadzorni odbor v kolikor obstaja konflikt interesov in se član komisije sam ne izloči iz postopka. Zadeva se preda izvoljenim namestnikom.

V kolikor število izvoljenih namestnikov ne zadošča za polno zasedanje senata komisije, nadzorni odbor postavi dodatne namestnike za ta primer. Takšen namestnik se določi izmed članov društva.

Predlog za izločitev člana disciplinske komisije lahko poda vsak član disciplinske komisije ali oseba, zoper katero se vodi disciplinski postopek.

14.člen

Predsednik disciplinske komisije lahko pred uvedbo postopka pokliče osebo, zoper katero naj bi se sprožil postopek, osebo, ki je podala zahtevo ali pobudo za začetek postopka in vse osebe, ki so kakorkoli vpletene v zadevo ter skuša najti rešitev v postopku pomirjanja.

Ta postopek vodi predsednik disciplinske komisije. Prav tako se trudi, da bi udeležene strani našle skupno rešitev.

V tem postopku se skuša najti rešitev na miren način z medsebojnim dogovarjanjem vseh strani.


Z rešitvijo, ki se doseže na ta način, se morajo strinjati vse strani. O postopku pomirjanja se napiše zapisnik z rešitvijo in ga podpišejo vse strani.

Če ne dosežejo soglasja, se uvede disciplinski postopek.

Ustna obravnava

15.člen

Predsednik disciplinske komisije razpiše ustno obravnavo najkasneje v 1 (enem) mesecu po prejemu odgovora člana oz. po opravljenem pripravljalnem postopku.

Vabilo na ustno obravnavo se pošlje članu. Članu mora od prejema do dneva obravnave biti na voljo najmanj 8 (osem) dni za pripravo na obravnavo; pri čemer se šteje dan prejema obvestila o priporočeni pošiljki kot dan prejema pošiljke.

Na obravnavi se najprej prebere sklep o uvedbi disciplinskega postopka in odgovor člana, če ga je ta posredoval. Nato predsednik disciplinske komisije člana pozove, da se dodatno ustno izjavi o kršitvah, zaradi katerih se vodi postopek ter da navede dejstva in predlaga dokaze v svoj zagovor.

Če se ugotovi, da je za odločitev treba dopolniti dokazni postopek, lahko predsednik disciplinske komisije obravnavo prekine in jo nadaljuje, ko se zberejo oz. predložijo dodatni dokazi oz. opravijo dodatna pripravljalna dejanja.

Članu je potrebno omogočiti, da se izjavi o vseh izvedenih dokazih, in da po končanem dokazovanju poda sklepno besedo v svoj zagovor.

Predsednik disciplinske komisije izda pisno odločbo.

16.člen

Ustna obravnava ni javna. Obvestilo o ustni obravnavi se pošlje tudi vlagatelju predloga, ki je lahko navzoč na obravnavi in lahko obrazloži svoj predlog. Ustna obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti člana, če je bil vabljen po predpisanem postopku, pa svojega izostanka ni opravičil ali če je sporočil, da se obravnave ne bo udeležil ali se je ne želi udeležiti.

17.člen

Odločanje disciplinske komisije je tajno. Disciplinska komisija odloča z večino glasov.

Disciplinska komisija odloči, ali je podana disciplinska odgovornost in v primeru, da je podana, določi disciplinski ukrep.

V primeru ukrepa izključitve iz društva mora disciplinska komisija soglasno sprejeti odločitev o izreku tega ukrepa.


18.člen

Pisna odločba mora vsebovati sklep o disciplinski odgovornosti, izrek disciplinskega ukrep, obrazložitev in pravni pouk. Pisna odločba mora biti izdan v roku 30 (trideset) dni od zadnjega dneva zagovora.

Pisno odločbo disciplinska komisija pošlje članu, zoper katerega je bil uveden disciplinski postopek in predlagatelju postopka.

19.člen

Disciplinski ukrep se določi tako, da se upošteva razmere, v katerih je bila kršitev storjena, individualne lastnosti člana in vpliv ukrepa na člana, kateremu se ukrep izreka.

20.člen

Disciplinska odločba I. stopnje

V disciplinskem postopku na prvi stopnji odloča disciplinska komisija društva. S pisno odločbo se disciplinski postopek na I. stopnji zaključi ustavi.
Pritožbo zoper odločbo disciplinske komisije lahko član vloži pisno v 15 (petnajstih) dneh pri izvršnem odboru društva. Če pritožba ni vložena v danem roku, postane odločba disciplinske komisije pravnomočna in izvršljiva. Nepravočasna pritožba se zavrže.

Na pritožbo člana mora disciplinska komisija v 8 (osmih) dneh vložiti odgovor in predati izvršnemu odboru celoten disciplinski spis v tej zadevi.

21.člen

Pritožbeni postopek - II. stopnja

Izvršni odbor na podlagi pravočasne pritožbe skliče skupščino društva, tako da določi dan in uro seje, ki mora biti najkasneje v 1 (enem) mesecu od dneva, ko je prejel disciplinski spisi.

Vabilo na sejo z gradivom se takoj pošlje vsem članom društva. Člani na skupščini odločajo brez ustne obravnave.

Odločba skupščine društva se osebno vroči članu v kolikor je ta navzoč, sicer se pošlje. Odločba mora vsebovati pravni pouk.

Odločba skupščine društva je takoj pravnomočna in izvršljiva.


22.člen

Zastaranje

Možnost vložitve predloga za uvedba disciplinskega postopka zastara v 3 (treh) mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

Zastaralni rok ne teče v času postopka pred sodiščem.

Izvršitev disciplinskega ukrepa sankcije zastara v 30 (tridesetih) dneh po vročitvi pisne odločbe.


IV.DEJANJA, KI POMENIJO KRŠITEV DOLŽNOSTI ČLANOV

23.člen

Med lažje kršitve sodijo:
- izguba ali poškodovanje društvenega inventarja,
- dejanja, ki škodijo ugledu društva,
- nespoštovanje družbenih norm in načel pri delu v društvu

24.člen

Hujše kršitve so:
- večkratno ponavljanje lažjih kršitev,
- namerno zavajanje in širjenje neresničnih trditev o društvu, njegovih organih ali članih,
- samostojno delovanje, sodelovanje v družbah, združenjih ali drugih pravnih osebah, ki delujejo v nasprotju z interesi društva,
- nespoštovanje statuta,
- kršitve določb pravil društva,
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
- neizvrševanje sklepov organov društva,
- če oseba, ki na seji izvršnega odbora onemogoča normalno delo in ga predsedujoči odstrani s seje, ne zapusti nemudoma prostora, kjer se seja odvija,
- izkoriščanje funkcije v lastne namene, ki niso v skladu s pravili in namenom društva,
- dejanja, ki imajo elemente oz. znake kaznivega dejanja,
- dajanje lažnih podatkov ali poneverjanje dokumentacije z namenom, da bi okoristil sebe ali koga drugega,
- povzročitev zmanjšanja ugleda društva v javnosti.V.DISCIPLINSKI UKREPI

25.člen

Disciplinski ukrepi, ki jih, po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom o disciplinski odgovornosti članov, izreče disciplinska komisija, so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev iz članstva društva.

26.člen

Opomin se izreka za lažje disciplinske prekrške. Izreče se članu na koncu zasedanja disciplinske komisije oz. pisno v kolikor član ni navzoč.

27.člen

Javni opomin se izreka za lažje in hujše kršitve. Javni opomin se izreče na prvem rednem zasedanju skupščine društva. Javni opomin izreče predsednik društva.

28.člen

Izključitev člana iz društva je možno izreči samo v primeru, ko je bila ugotovljena disciplinska odgovornost za hujšo kršitev.

Ukrep izključitve je možno izreči tudi z odložilnim pogojem (pogojno) za dobo 2 (dveh) let. O ukrepu izključitve dokončno odloča skupščina.

Z izključitvijo preneha članstvo v društvu po 15. členu statuta društva.

29.člen

Član, ki je s kršitvijo, določeno v tem pravilniku, storil škodo in mu je bila dokazana, je prav tako odškodninsko odgovoren. Nastalo škodo mora društvu povrniti. Višino škode določi izvršni odbor.


VI.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30.člen

Izvršljiva odločba disciplinskega organa se vpiše v evidenco pri društvu. Disciplinsko odločbo izvrši predsednik društva.

Disciplinska evidenca se hrani trajno.31.člen

Ta pravilnik je bil sprejet na izredni skupščini članov Društva šaleških likovnikov, 3. maja 2019 in velja od dneva njegovega sprejema dalje.


Velenje, 3.5.2019Društvo šaleških likovnikov
Salih Biščić

@ 2015-2016 Rimassoft  :  rimassoft1@gmail.com