Števec obiskov

danes danes 6
včeraj včeraj 15
ta mesec ta mesec 144
skupaj skupaj 48032

Naključne slike
Kontaktni podatki


Društvo šaleških likovnikov
Titov trg 4
3320 Velenje
Statut društva

 
Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), je skupščina Društva šaleških likovnikov na svoji volilni skupščini, 20.3.2019 sprejela naslednji

STATUT DRUŠTVA ŠALEŠKIH LIKOVNIKOV

TEMELJNA NAČELA

1. člen

Društvo šaleških likovnikov (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki zaradi usklajevanja, pospeševanja in strokovnega izpopolnjevanja delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti ali so kako drugače povezani s tem področjem.

2. člen

(1). Ime društva je Društvo šaleških likovnikov. Društvo deluje na območju Mestne občine Velenje in združuje člane iz različnih občin.
(2) Sedež društva je v Velenju, Titov trg 4, poslovni prostor pa je na Goriški 45.

3. člen

(1) Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva sestavljajo stilizirano oblikovane črke DŠL, ki pomenijo kratico društva šaleških likovnikov. Štampiljka je pravokotne oblike z napisom: Društvo šaleških likovnikov, Titov trg 4 – Velenje.
(2) Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden izmed članov izvršilnega odbora, po pooblastilu predsednika.

4. člen

(1) Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti in prispevajo k razvoju njene in sorodnih dejavnosti.
(2) Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

(3) Društvo se organizacijsko in programsko vključuje v ZKD Šaleške doline. Je član Zveze likovnih društev Slovenije.

5. člen

(1) Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost.

(2) Javnost dela društva se zagotavlja:
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva
- preko publikacij društva
- preko spletne strani in
- preko javnih medijev

(3) Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tudi tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference in da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, organizacij ter predstavnike medijev.

II. NAMEN IN CILJ DRUŠTVA

6. člen

(1) Namen društva je vzpodbujati kulturno umetniško dejavnost in tako prispevati k razvoju likovne dejavnosti v Republiki Sloveniji
(2) Sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo z likovno umetnostjo
(3) Si prizadeva za visoko raven dela društva
(4) Se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva
(5) Seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva

7. člen

(1) Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
- skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov
- organizira razstave članov društva in drugih likovnih ustvarjalcev
- organizira izobraževanje za člane društva in druge občane in tako stimulira zanimanje javnosti za likovno umetnost
- sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov
- zalaga in izdaja strokovno in znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva
- vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva
- vzpodbuja intenzivnost likovne dejavnosti svojih članov
- uveljavlja delo društva z različnimi oblikami kot so razstave, predvajanje filmov z brošurami, ekskurzijami itd., zastopanjem domače likovne umetnosti, zbiranjem etnografskih, zgodovinskih in drugih zapisov.

(2)
Društvo opravlja pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitne dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere je društvo registrirano. Pridobitne dejavnosti so:
C 18.130 (priprava za tisk in objavo)
M 74.200 (fotografska dejavnost)
N 82.300 (organiziranje razstav, sejmov, srečanj)
P 85.520 (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti)
P 85.600 (pomožne dejavnosti za izobraževanje)
R 90.400 (umetniško ustvarjanje)
R 93.299 (druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas)
R 90.020 (spremljajoče dejavnosti za umetniško ustvarjanje)

III. ČLANSTVO

8. člen

(1) Člani društva lahko postanejo ljubitelji in ustvarjalci na področju likovne dejavnosti ali tisti, ki so kako drugače s svojim delom povezani z likovnim področjem.
(2) Članstvo v društvu je prostovoljno.
(3) Kdor želi postati član društva mora izvršilnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino.
(4) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega pa do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
(5) Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Društvo ima redne in častne člane.

9. člen

(1) Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju delovanja društva
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem
- da so prisotni na sejah, posvetih in razgovorih, ki jih sklicuje in organizira društvo
- da sprejemajo nagrade, pohvale in priznanja za delo v društvu ter za dosežene uspehe
- da sprejemajo v 30-ih dneh odgovore vodstva društva na sleherno vprašanje, ki je v zvezi z delovanjem društva

(2) Dolžnosti članov so:
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina društva
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva
- da varujejo ugled društva
- da sodelujejo pri prireditvah in akcijah društva in opravljajo naloge sprejete v organih društva

10. člen

(1) Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju likovne dejavnosti. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog izvršilnega odbora. Če oseba, ki se ji podli naziv častnega člana ni član društva nima pravice odločanja.

11. člen

(1) Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom
- po letu dni neplačane članarine
- z izključitvijo
- s smrtjo

(2) Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršilnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Izvršilni odbor o tem sprejme ugotovitveni sklep.
(3) Člana črta iz članstva izvršilni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
(4) Zoper ugotovitveni sklep o prostovoljen izstopu in zoper sklep o črtanju ni pritožbe.
(5) O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.IV. ORGANI IN FUNKCIONARJI DRUŠTVA

12. člen

(1)Organi društva so:
- skupščina
- izvršilni odbor
- nadzorni odbor
- disciplinska komisija

Skupščina

13. člen

(1) Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.
(2) Pristojnosti skupščine so:
- sklepa o dnevnem redu
- sprejema, spreminja statut in druge akte društva
- sprejema program dela društva
- sprejema finančni načrt in zaključni račun
- voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
- sklepe o podelitvi nagrad in priznanj
- odloča o višini članarine
- odloča o pritožbah zoper sklepe izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
- sklepa o prenehanju društva.

(3) O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.
14. člen
(1) Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršilni odbor enkrat letno.
(2) Skupščina društva vsake štiri leta voli svoje organe in predsednika društva.
(3) Izredna skupščina pa se skliče po sklepu izvršilnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 članov društva. Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršilni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.

15. člen

(1) Vabilo in gradivo za sklic skupščine mora biti članom društva posredovan najmanj osem dni pred sklicem.
(2) Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.
(3) Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Če je glasovanje neodločeno, odloči glas predsednika društva.
(4) Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Če je tajno glasovanje neodločeno, odloči glas predsednika društva, ki ga izreče javno. Volitve organov so praviloma javne.

16. člen

Izvršilni odbor

(1) Izvršilni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama, po programu in sklepih sprejetih na skupščini.
(2) Člane izvršilnega odbora izvoli skupščina za dobo štirih let. Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

(3) Izvršilni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in štirje izvoljeni člani društva.

(4) Izvršilni odbor se sestaja po potrebi najmanj po dvakrat letno. Seje so lahko tudi dopisne oz. izvedene po e-pošti ali telefonsko.

(5) Izvršilni odbor sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa eden izmed članov izvršilnega odbora.

(6) Izvršilni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Če je glasovanje neodločno, odloči glas predsednika društva.

(7) O poteku seje se piše zapisnik. Zapisnik praviloma piše tajnik društva, potrjuje pa ga izvršilni odbor na prvi naslednji seji.

17. člen
(1) Naloge izvršilnega odbora so:
- sklicuje skupščino
- neposredno odgovarja za organizacijo likovnega dogajanja in dogajanja v prostorih društva
- sklepa o udeležbi članov na razstavah in izobraževanjih
- pripravlja obrazložitve in predloge sklepov o podelitvi nagrad in priznanj
- vodi evidenco članov
- skrbi za izvrševanje programa dela društva
- pripravlja predloge aktov društva
- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa
- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva
- upravlja s premoženjem društva in imenuje člane inventurne komisije
- ustanavlja in ukinja komisije ali sekcije društva
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

18. člen

(1) Društvo lahko ustanovi tudi komisije ali sekcije. Komisije ali sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. Komisijo ali sekcijo ustanovi izvršilni odbor na pobudo članov društva. Komisije ali sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.
Za svoje delo so komisije ali sekcije odgovorne izvršilnemu odboru.

19. člen

Nadzorni odbor

(1)Nadzorni odbor spremlja delo izvršilnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Pred sprejetjem letnega poročila poda oceno, ali so bili presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini.

(2) Letno poročilo sprejme skupščina društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06).

(3) Člane nadzornega odbora izvoli skupščina društva za dobo štirih let. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini društva.

(4) Nadzorni odbor je sestavljen trije član. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršilnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršilnega odbora, ne morejo pa odločati.

(5) Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

20. člen

Disciplinska komisija

(1) Disciplinska komisija obravnava disciplinske kršitve članov društva in izreka disciplinske ukrepe.

(2) Člane disciplinske komisije izvoli skupščina za dobo štirih let. Sestavljajo jo trije člani društva. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

(3) Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

21. člen

(1) Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:
- kršitve določb statuta
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
- neizvrševanje sklepov organov društva
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva

(2) Disciplinska komisija obravnava disciplinske kršitve na podlagi pisne pobude predsednika društva, izvršilnega odbora in najmanj treh članov društva.

(3) Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče komisija so:
- opomin
- javni opomin
- izključitev

(4) Disciplinska komisija vodi postopek v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti članov Društva šaleških likovnikov in ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku. Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ.

22. člen

Predsednik društva

(1) Predsednik je zakoniti zastopnik društva, predstavlja in zastopa društvo ter podpisuje vse akte društva. Predsednik je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora društva.

(2) Predsednik je odgovoren za zakonito poslovanje društva in za uresničevanje sprejetega programa, sklepov ter pogodbenih obveznosti društva. Predsednik je odgovoren, da društvo deluje s pravnim redom Republike Slovenije.

(3) Predsednik društva lahko zadrži sklep skupščine ali izvršilnega odbora, če oceni, da je v nasprotju z zakonom ali v nasprotju s statutom društva.

(4) Predsednika društva voli skupščina za obdobje štirih let. Za svoje delo je odgovoren skupščin.

Tajnik

(1)Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli skupščina za obdobje štirih let.
(2) Za svoje delo je odgovoren skupščini.

23. člen

V. IZOBRAŽEVANJE ČLANOV DRUŠTVA IN POGOJI ZA UDELEŽBO NA RAZSTAVAH

(1) Izobraževanje je pravica in dolžnost članov društva.
(2) Pravico do udeležbe na posameznih oblikah društvenega izobraževanja imajo vsi člani društva skladno s pogoji, ki jih sprejme izvršilni odbor.
(3) Nadaljevalnih oblik društvenega izobraževanja, kot so tečaji, kolonije ipd. se lahko udeležijo le tisti člani, ki so že opravili predhodne (osnovne) oblike izobraževanja in ki kontinuirano sodelujejo v delu društva.
(4) Ne glede na zgornjo obliko usmeritve je izvršilni odbor tisti organ, ki odloča o udeležbi članov društva za vsak tečaj-seminar ali kolonijo posebej.

24. člen

(1) Izobraževanje članov je organizirano po letnem programu.
(2) Za vsako obliko izobraževanje mora biti izdelana finančna konstrukcija. Kadar je sprejeti program obsežnejši od finančnih zmogljivosti, izvršilni odbor določi pogoje za udeležbo in višino participacije pri financiranju izvedbe programa.

25. člen

(1) Razstave društva in posameznih članov morajo biti planirane, kot tudi stroški v zvezi z njimi.
(2) Likovna dela morajo biti pred vsako razstavo žirirana.
(3) Razstavljalci morajo svoja dela pravočasno (v skladu z dogovorom s predsednikom izvršilnega odbora društva) predložiti v oceno žirantu.
(4) Postavitev razstav je v izključni pravici žiranta.

26. člen

(1) Za žiriranje del svojih članov izvršilni odbor imenuje skupino (team) žirantov, izmed katerih izbere posameznika za žiriranje del razstavljalca.
(2) Žirant je za svoje delo nagrajen. Žirant je lahko tudi mentor v društvu.

27. člen

(1) Razstavljalec, član društva, ki razstavlja mimo programa društva, ne sme uporabljati društvenega imena in simbolov. Izjema je razstava žiriranih del po žirantu, vendar v soglasju z izvršilnim odborom.
Stroške za takšno razstavo nosi razstavljalec sam.

28. člen
Za področje izobraževanja in strokovnega usposabljanja članov društva izvršilni odbor imenuje vodje za posamezne likovne smeri likovnega ustvarjanja. Vodje morajo biti strokovnjaki z ustrezno likovno-pedagoško izobrazbo. Sklep o višini nagrade sprejme izvršilni odbor.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

29. člen

(1)Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, iz javnih sredstev in drugih virov, njegove premične in nepremične stvari ter materialne pravice.

(2) Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Morebitne presežke prihodkov nad odhodki mora društvo porabiti za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene s tem statutom.

30. člen

(1) Premoženje mora biti vpisano v inventarno knjigo društva.

(2) S premoženjem društva upravlja predsednik društva. O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča skupščina.

31. člen

(1) Viri dohodkov:
- članarina
- sredstva pridobljena iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva
- sredstva, pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti,
- darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev
- delež sredstev JSKD in
- drugi viri

(2) Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

(3) S posameznimi donatorji in financerji lahko izvršilni odbor in v njegovem imenu predsednik društva sklene pogodbo o medsebojnih obveznostih.

32. člen

(1)Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z zakonom, računovodskim standardom za društva in s tem statutom.

(2) Društvo vodi knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.

(3) Društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izda letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva.

(4) Letno poročilo sprejme skupščina društva.

33. člen

(1) Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnim finančnim načrtom.

(2) Finančno poslovanje društva se izvaja preko odprtega transakcijskega računa pri banki v skladu s predpisi.

(3) Odredbodajalec za poslovanje s finančnimi sredstvi je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa eden izmed članov izvršilnega odbora.

34. člen

(1) Društvo lahko za opravljanje nalog s področja finančnega poslovanja društva imenuje blagajnika. Blagajnika na predlog predsednika imenuje izvršilni odbor izmed članov društva.

(2) Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko društvo sklene pogodbo z ustreznim finančnim strokovnjakom.

(3) Vsak član društva ima vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. Za vpogled v dokumentacijo je potrebno izvršilnemu odboru poslati pisni zahtevek.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

35. člen

(1) Društvo preneha:
- po volji članov, če skupščina društva sprejme sklep o prenehanju društva,
- s spojitvijo k drugemu društvu
- s pripojitvijo k drugemu društvu
- s stečajem
- po zakonu.

(2) V primeru, da društvo preneha z delovanjem, se sredstva prenesejo na Zvezo kulturnih društev Šaleške doline. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

(3) O sklepu iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra društva.


VIII. KONČNE DOLOČBE
36. člen

Statut društva ter spremembe in dopolnitve statuta sprejme skupščina društva.

37. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina društva, uporabljati pa se prične z dnem, ko pristojna upravna enota odloči o spremembi registracije društva.


Velenje, 20. 3. 2019 Društvo šaleških likovnikov
Salih Biščić, predsednik
@ 2015-2016 Rimassoft  :  rimassoft1@gmail.com