Števec obiskov

danes 13
včeraj 21
ta mesec 307
skupaj 22302

Naključne slike




Kontaktni podatki


Društvo šaleških likovnikov
Titov trg 4
3320 Velenje



Statut društva

  
1
Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. L. RS št. 60/95), je skupščina dne 15.5.1997 sprejela naslednji

S T A T U T

I. SPLOŠNE DOLOČBE



1. člen

Društvo šaleških likovnikov (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki zaradi usklajevanja, pospeševanja in strokovnega izpopolnjevanja delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti ali so kako drugače povezani s tem področjem.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo deluje na območju občine Velenje in združuje člane iz različnih občin.
Sedež društva je v Velenju, Titov trg 4, poslovni prostor pa je v Majerjevi vili v Šoštanju, Kajuhova 10.

3. člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva sestavljajo stilizirano oblikovane črke DŠL, ki pomenijo kratico društva šaleških likovnikov. Štampiljka je pravokotne oblike z napisom: Društvo šaleških likovnikov, Titov trg 4 – Velenje.

4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti in prispevajo k razvoju njene in sorodnih dejavnosti. Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen

Društvo se organizacijsko in programsko vključuje v ZKO Velenje. Je član združenja likovnih skupin Slovenije.

6. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost:

1. Ožjo javnost obvešča:
- z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v društvenih prostorih
- z izdajo internega glasila društva in kroniko dela
- s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva

2. Širšo javnost obvešča:
- s tem, da so seje organov društva javne
- da organizira okrogle mize, tiskovne konference
- na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja


II. NAMEN IN CILJ DRUŠTVA

7. člen

Namen društva je vzpodbujati kulturno umetniško dejavnost in tako prispevati k razvoju likovne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da:
- sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo z likovno umetnostjo
- si prizadeva za visoko raven dela društva
- se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva
- seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva
- spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in se zavzema za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

8. člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
- skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov
- organizira razstave članov društva in drugih likovnih ustvarjalcev
- organizira izobraževanje za člane društva in druge občane in tako stimulira zanimanje javnosti za likovno umetnost
- sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov
- zalaga in izdaja strokovno in znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva
- vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva
- vzpodbuja intenzivnost likovne dejavnosti svojih članov
- uveljavlja delo društva z različnimi oblikami kot so razstave, predvajanje filmov z brošurami, ekskurzijami itd., zastopanjem domače likovne umetnosti, zbiranjem etnografskih, zgodovinskih in drugih zapisov.


III. ČLANSTVO

9. člen

Člani društva lahko postanejo ljubitelji in ustvarjalci na področju likovne dejavnosti ali tisti, ki so kako drugače s svojim delom povezani z likovnim področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora izvršilnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.
Društvo ima redne in častne člane.
10. člen

Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju delovanja društva
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem
- da so prisotni na sejah, posvetih in razgovorih, ki jih sklicuje in organizira društvo
- da sprejemajo nagrade, pohvale in priznanja za delo v društvu ter za dosežene uspehe
- da sprejemajo v 30-ih dneh odgovore vodstva društva na sleherno vprašanje, ki je v zvezi z delovanjem društva

Dolžnosti članov so:
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina društva
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva
- da varujejo ogled društva
- da sodelujejo pri prireditvah in akcijah društva in opravljajo naloge sprejete v organih društva

11. člen

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju likovne dejavnosti. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog izvršilnega odbora. Če oseba, ki se ji podli naziv častnega člana ni član društva nima pravice odločanja.

12. člen

Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom
- s črtanjem
- z izključitvijo
- s smrtjo

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršilnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana črta iz članstva izvršilni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.





IV. ORGANI DRUŠTVA

13. člen

- skupščina
- izvršilni odbor
- nadzorni odbor
- disciplinska komisija

Skupščina

14. člen

Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršilni odbor enkrat letno. Izredna skupščina pa se skliče po sklepu izvršilnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršilni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.

15. člen

O sklicu skupščine in predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

16. člen

Naloge skupščine:
- sklepa o dnevnem redu
- sprejema, spreminja statut in druge akte društva
- sprejema program dela društva
- sprejema finančni načrt in zaključni račun
- voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
- sklepe o podelitvi nagrad in priznanj
- odloča o višini članarine
- odloča o pritožbah zoper sklepe izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
- sklepa o prenehanju društva.

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti skupščini v pisni obliki poslani izvršilnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem skupščine.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

Izvršilni odbor

17. člen

Izvršilni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama, po programu in sklepih sprejetih na skupščini.
Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Izvršilni odbor šteje o 5 do 11 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik gospodar ter izvoljeni člani.
Izvršilni odbor se sestaja po potrebi najmanj po dvakrat letno.
Mandatna doba članov izvršilnega odbora je 4 leta.
V odsotnosti nadomešča predsednika izvršilnega odbora, podpredsednik.

18. člen

Naloge izvršilnega odbora so:
- sklicuje skupščino
- neposredno odgovarja za organizacijo likovnega dogajanja in dogajanja v prostorih društva
- sklepa o udeležbi članov na razstavah in izobraževanjih
- pripravlja obrazložitve in predloge sklepov o podelitvi nagrad in priznanj
- vodi evidenco članov
- skrbi za izvrševanje programa dela društva
- pripravlja predloge aktov društva
- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa
- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva
- upravlja s premoženjem društva in imenuje člane inventurne komisije
- ustanavlja in ukinja komisije društva
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina.

19. člen

Izvršilni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.
Izvršilni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Izvršilni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi izvršilni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne izvršilnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.




20. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi izvršilni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.
Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršilnemu odboru.

Nadzorni odbor

21. člen


Nadzorni odbor spremlja delo izvršilnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini kateri je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršilnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršilnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

Disciplinska komisija

22. člen

Člane disciplinska komisija voli skupščina za dobo 4 let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom

23. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
- kršitve določb statuta
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
- neizvrševanje sklepov organov društva
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva

24. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče komisija so:
- opomin
- javni opomin
- izključitev

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ.

Predsednik društva

25. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščin in izvršilnemu odboru.

Tajnik in gospodar društva

26. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli skupščina za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.
Gospodar skrbi za gospodarno ravnanje s premičninami in nepremičninami društva.


V. IZOBRAŽEVANJE ČLANOV DRUŠTVA IN POGOJI ZA UDELEŽBO NA RAZSTAVAH

27. člen

Izobraževanje je pravica in dolžnost članov društva. Pravico do udeležbe na posameznih oblikah društvenega izobraževanja imajo vsi člani društva skladno s pogoji, ki jih sprejme izvršilni odbor.
Nadaljevalnih oblik društvenega izobraževanja, kot so tečaji, kolonije ipd. se lahko udeležijo le tisti člani, ki so že opravili predhodne (osnovne) oblike izobraževanja in ki kontinuirano sodelujejo v delu društva.
Ne glede na zgornjo obliko usmeritve je izvršilni odbor tisti organ, ki odloča o udeležbi članov društva za vsak tečaj-seminar ali kolonijo posebej.

28. člen

Izobraževanje članov je organizirano po letnem programu.
Za vsako obliko izobraževanje mora biti izdelana finančna konstrukcija. Kadar je sprejeti program obsežnejši od finančnih zmogljivosti, izvršilni odbor določi pogoje za udeležbo in višino participacije pri financiranju izvedbe programa.

29. člen

Razstave društva in posameznih članov morajo biti planirane, kot tudi stroški v zvezi z njimi.
Likovna dela morajo biti pred vsako razstavo žirirana. Razstavljalci morajo svoja dela pravočasno (v skladu z dogovorom s predsednikom izvršilnega odbora društva) predložiti v oceno žirantu.
Postavitev razstav je v izključni pravici žiranta.

30. člen

Za žiriranje del svojih članov izvršilni odbor imenuje skupino (team) žirantov, izmed katerih izbere posameznika za žiriranje del razstavljalca. Žirant je za svoje delo nagrajen. Žirant je lahko tudi mentor v društvu.

31. člen

Razstavljalec, član društva, ki razstavlja mimo programa društva, ne sme uporabljati društvenega imena in simbolov.
Izjema je razstava žiriranih del po žirantu, vendar v soglasju z izvršilnim odborom.
Stroške za takšno razstavo nosi razstavljalec sam.

32. člen

Za področje izobraževanja in strokovnega usposabljanja članov društva izvršilni odbor imenuje vodje za posamezne likovne smeri likovnega ustvarjanja. Vodje morajo biti strokovnjaki z ustrezno likovno-pedagoško izobrazbo. Sklep o višini nagrade sprejme izvršilni odbor.


VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

33. člen

Viri dohodkov:
- članarina
- darila, volila
- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic
- prispevki sponzorjev
- javna sredstva
- drugi viri
- dohodki od prodaje likovnih del in strokovne pomoči (ali najemnina prostorov)
tujim interesentom

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

34. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni seji skupščine člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

35. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.
Finančno in materialno poslovanje mora bit v skladu z veljavnimi predpisi tega področja.

Blagajnik vodi finančno materialno poslovanje v skladu v pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Društvo ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.

36. člen

Delo blagajnika je javno.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

37. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventurno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršilnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

38. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

39. člen

Društvo lahko preneha:
- po sklepu skupščine z večino prisotnih članov
- po samem zakonu

V primeru prenehanja društva preide premoženje društva Zvezi kulturnih organizacij Velenje.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Ta statut je sprejela skupščina dne 15.5.1997 in velja takoj.

Z datumom uveljavitve tega statuta preneha veljati Pravilni društva šaleških likovnikov z dne 26.2.1988.

Tajnik : Alenka Sušec
Predsednik : Srečko Meh